ƒ5JxÇW4 > sN7uN3gdtq5

sN7uN3gdtq5

mî5gk4 er3Ö5 w8Nø5: kxmv9Mht4 er3Ö5 ßmJo7mEs5hi.
d3lgz Amitapanuch Falls.
g4yx[gc6: x9MaxMs3buiz wxt AwÌl4©2 kwbt5yJ6 ºhy1axu4 ƒ0JxÇWs2 ƒzA5 Wh4gu4.
xymsb6 wo8ix[4: xJá5gCÖ5 wk8k5 nN1axá5 x7ml x9Max3b[iq5 wxt AwÌl4©2.